محصولات بازرگانی گلپخش

۱ - پیگمنت های غیر ارگانیک

الف) تیتانیوم دی اکسید

ب) زرد کروم (روشن، مدیوم، دارک)

ج) نارنجی و قرمز مولیبدات

د) اکسید آهن زرد، قرمز، قهوه ای

ه) آبی میلوری

و) سیلیکات آلومینیوم

ز) کربن بلک

ح) فیلرها

۲ - پیگمنت های ارگانیک

الف) زرد

ب) قرمز

ج) سبز

د) آبی

۹ - خشک کننده ها

الف) کبالت

ب) کلسیم

ج) سرب

۱ - پنتا اریدیتول

الف) ۹۵%

ب) ۹۸%

category

همین حالا با ما تماس بگیرید